Contacts

S.T.D code : 02186 Rail station : 23227
  Vitthal  mandir : 23550 Post office : 23410
   S.T. stand : 23114 Dakbugloss : 23176
  Nagar Palika : 23271 BhaktNivas : 23312
  N.P. ambulance : 23147 Taluka police :23559
 
  Hotels 
Hotel Gokul : 224000 Hotel Krishna Kamal : 224311
Hotel Prashant : 223272 Hotel Rajkumar : 222548
Hotel Sahara : 224165
 
  Hospitals 
Boravke Hospital : 224054 Bhosale Hospital : 224330
Chaitanya Nursing Home : 223899 Sai Clinic : 224399
Mhadik Hospital : 223620 Shriyash Clinic : 223356
Takle Hospital : 223467 Devkate Hospital : 224128
Takle Hospital : 223467 Devkate Hospital : 224128
 

 


solapur pune pravasi sangatana