Hotel & Lodge in Kurduvadi

1. Hotel Priyanka

Category: Hotel

Phone:  (02183) 223376

Mobile:  9423065995

Address:   Barshi Road, Kurduvadi, Solapur- 413208

Landmark:  Near Shriram Petrol Pump

 

2. Bhushan Lodge

Category: Lodge

Phone:  (02183) 223369

Mobile:  9421040417

Address:   Tembhurni Road,, Kurduvadi, Solapur- 413208

Landmark:  Tembhurni Road

Email - chinchwadkar.saurabh@gmail.com.

 

3. Hotel ShriRam Daining & Aryan Lodge

Category: Hotel & Lodge

Phone:  (02183)

Mobile:  98 50 819696

Address:   Near MSEB Sub Station ,Barshi Road, Kurduvadi, Solapur- 413208

Landmark:  Near Shriram Petrol Pump

 


solapur pune pravasi sangatana